Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons
Cihad Meydanlarına Nasıl Gidilir

Cihad Meydanlarına Nasıl Gidilir

Kuşkusuz bugün cihad, Yahudi ve haçlıların rahat yerlerini sarsan bir vahşet ve ürkütücü bir unsur olarak kabul edilmektedir.
Haçlıların bu tür isimlerle adlandırmaktan hoşlandıkları şekil üzere, bugün cihad, onlar için dünyayı, medeniyetleri ve güvenliği tehdit eden bir afettir.
Tüm dünyanın cihadı tasvir ettiği şekil bu iken, Müslüman, cihad sahasına tam bir kolaylık ve rahatlık ile ulaşacağını asla zannetmesin.
Bilakis cihad sahasına ulaşabilmesi için, girmesi gereken bazı tehlikelerle karşılaşacaktır. Bu gün Müslümanlardan hiç kimse, düşmanının, ‘Allah’ın rızası ve cennet için gel’ diyerek cihad yoluna güller ve reyhanlar sereceklerini zannetmesin.

.

Kitabında Bizim uğrumuzda cihad edenlere, şüphesiz yollarımızı gösteririz(Ankebut:69) buyuran âlemlerin Rabbine hamd olsun.

.

Salât ve selam, öncekilerin ve sonrakilerin önderi ve seçkin savaşçıların komutanı, emin vasıflı peygamber Muhammmed

b. Abdullah’a, ailesine ve tüm ashabı üzerine olsun.

.

Kuşkusuz bugün Müslümanların birçoğu, düşmanın Müslümanların topraklarını istila etmesi nedeniyle cihadın farz-ı ayn oluşunda tam bir kanaat içerisindedirler. Yine mücahidlerin ve İslam ümmetinin, -bu dini ve Müslümanların kanlarını ve ırzlarını koruyacak- erkeklere ihtiyacı olduğu konusunda da ikna olmuş durumdadırlar.

.

Ancak bu kanaat, Müslümanların birçoğu tarafından, savaş meydanlarına iltihak etmeleriyle meyvesini verecek bir amel olarak tercüme edilmemiştir.

.

Bilakis içeriği “Cihad sahasına yol nerede?” “Savaş meydanlarına nasıl ulaşabilir?” gibi sorular ile karşılaşıldığında bu kanaat dağılmakta ve silinip gitmektedir.

.

Bu soruya, Müslüman evlatlarının birçoğunun verecekleri ameli cevapları, ısrar edip yol arama değil de oturup araştırmayı terk etmek ve bunun Allah huzurunda bir mazeret olduğu ile kendilerini aldatmaktır.

.

Burada cihad yolundan, ümmetin oralara nasıl ulaştığından ve yolun ne anlama geldiğinden söz edeceğim. Kuşkusuz bugün cihad, Yahudi ve haçlıların rahat yerlerini sarsan bir vahşet ve ürkütücü bir unsur olarak kabul edilmektedir. Haçlıların bu tür isimlerle adlandırmaktan hoşlandıkları şekil üzere, bugün cihad, onlar için dünyayı, medeniyetleri ve güvenliği tehdit eden bir afettir. Tüm dünyanın cihadı tasvir ettiği şekil bu iken,Müslüman, cihad sahasına tam bir kolaylık ve rahatlık ile ulaşacağını asla zannetmesin.

.

Bilakis cihad sahasına ulaşabilmesi için, girmesi gereken bazı tehlikelerle karşılaşacaktır. Bu gün Müslümanlardan hiç kimse, düşmanının, ‘Allah’ın rızası ve cennet için gel’ diyerek cihad yoluna güller ve reyhanlar sereceklerini zannetmesin.

.

Düşmanı hakkında böyle bir zan besleyen kimse gaflettedir ve ne düşmanının yapısını nede düşmanının hakikatini anlamamıştır. Bununla ilgili olarak Allah subhanehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor: “Eğer güç yetirseler sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar.(Bakara:217) Onlar gece gündüz iman edenleri dinlerinden ve cihaddan geri döndürmek için çalışmaktadırlar.

.

Bunlar, asla cihada şevki olan kimselerin himmetlerini ağırlaştırmak için değildir. Fakat müslümanın cihad yoluna çıkmadan evvel zihnine koyması gereken şeklin yakınlaştırılmasıdır. Kendi kendisine cihada gitmekten söz eden herkes bilmelidir ki, yalnızca kendi nefsinle konuşman, Allah katında senin için bir özür olabilmeye yeterli değildir. Evet, kendi kendine konuşman senden nifakı kaldırır. Fakat cihadın terki için mazeret, kendi kendine konuşmanın ötesine de ihtiyaç duymaktadır. Yine ümmetin gençleri bilmelidirler ki, onlardan önceki samimi kimseler, çalışıp tüm enerjilerini ortaya koyarak cihad sahasına girmişlerdir. Ama neyden sonra? Yorulduktan,korktuktan, kovulduktan sonra… Allah’a sadakat gösterdiler ve ulaştılar.

.

Bu nedenle Allah Subhanehû ve Teâlâ cihad yolunu, başlı başına bir cihad olarak saymıştır. Ve bunun içinde buna en büyük ecri ve sevabı vererek; cihada çıkanı mücahid, eğer ölürse şehid saymıştır. Tüm bu fazilet ve sevaplar, ümmetin erkeklerini cihada yönlendirmek için gelmiştir. Mücahid cihadından neyi ister? Kuşkusuz cihadından iki güzellikten birisini ister; ya zafer ya da şehadet. Bunlardan birisine nail olduğunda galip gelmiştir.

.

Bu nedenle Allah Subhanehû ve Teâlâ ve resulü, cihada çıkan kimsenin iki güzellikten birisine nail olacağını beyan etmişlerdir. Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor: “Allah yolunda hicret eden, yeryüzünde barınacak çok yer de bulur, genişlik (ve bolluk) da. Allah’a ve Resulü’ne hicret etmek üzere evinden çıkan, sonra kendisine ölüm gelen kişinin ecri şüphesiz Allah’a düşmüştür. Allah, bağışlayıcıdır, esirgeyicidir.(Nisa:100) Allahu Teâlâ bu ayette, cihada çıkan kimsenin sığınabileceği birçok yerler ve rızkında bolluk bulacağını, eğer ölüm gelirse de ecrinin -ebedi cennetin aşağısı olmayan bir mükâfat ile mükâfatlandıracak- el-Kerim olana ait olduğunu beyan etmektedir.

.

Yine Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Allah yolunda hicret edip öldürülen veya ölenlere gelince muhakkak Allah, onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.(Hac:58) Allahu Teâlâ bu ayette, cihada çıkanın ya öleceğini yada öldürüleceğini ve her iki durumda da Allah’ın ona güzel bir rızık vaat ettiğini beyan etmektedir.

.

Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor: “Zulme uğratıldıktan sonra, Allah yolunda hicret edenleri dünyada şüphesiz güzel bir biçimde barındıracağız; ahiret karşılığı ise daha büyüktür. Bilmiş olsalardı.(Nahl:41) Yine Allahu Teâlâ,mücahidi rızıklandıracağını ve yalnızca ecir olmayan güzel bir rızık ile rızıklandıracağını açıklamaktadır.

.

Çünkü büyük olan, ahiret ecridir. Hatta Allahu Teâlâ’nın bildiği bir hikmetten ötürü dünya hayatındaki güzel rızık gitse bile… Sünnette ise, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bu durumu en açık ibare ve en güzel beyan ile sunarak, nefisleri cihada çıkmaya şevklendirmek için kula, karşılaşacağı sıkıntı ihtimallerinin şekillerini yakınlaştırmaktadır.

.

Ebu Davud ve diğerlerinin Ebu Malik el-Eş’ari’den (radıyallahu anh) rivayet ettikleri bir hadiste şöyle demektedir: “Resulullah’ın şöyle dediğini işittim: “Kim Allah yolunda (yurdundan) ayrılır ve ölür veya öldürülürse şehiddir. Atı veya devesi onu düşürürse, bir hayvan sokarsa veya yatağında ölürse yada Allah’ın dilediği herhangi bir ölüm şekli ile eceli gelirse şehiddir ve ona cennet vardır.

.

İbn Muflih el-Fürû adlı kitabında şöyle der: “Bu hadisin senedinde, hakkında ihtilaf olunan Bakiyye vardır. Ancak bu hadis inşaalah hasen hadistir.”

.

İbn Ebî Âsım şöyle der: “İsnadı hasen li ğayrihidir.” Hâkim ise Müslim’in şartı üzere olduğunu söyler. İsnatta Bakiyye ve Abdurrahman b. Sevban bulunmaktadır, bu ikisi ise zayıftırlar. Ancak Beyhaki’nin Sünen’inde getirmiş olduğu hadisle desteklenmektedir.

.

Ebû Malik el-Eş’ari’den (radıyallahu anh) gelen bir hadiste şöyle demektedir: “Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle dediğini işittim: “Allah azze ve celle, Onun rızasını umarak, vaadini tasdik ederek ve gönderdiklerine iman ile Allah yolunda çıkan kimseye kefil olmuştur; ya Allah onu dilediği bir ölüm şekli ile öldürecek ve cennetine koyacaktır ya da -gözden kaybolması uzun sürse bile- Allah’ın güvencesi altında seyahat edecektir. Sonra elde ettiği ecir ve ganimet ile birlikte salim bir şekilde ailesine geri döndürecektir. Kim Allah yolunda (yurdundan) ayrılır ve ölür veya öldürülürse şehiddir. Atı veya devesi onu düşürürse, bir hayvan sokarsa veya yatağında ölürse ya da Allah’ın dilediği herhangi bir ölüm şekli ile eceli gelirse şehiddir ve ona cennet vardır.”

.

Yine İmam Ahmed’in rivayet ettiği hadis de bunu destekler. Abdullah b. Atik’ten rivayet olunduğuna göre şöyle der: “Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle dediğini işittim: “Kim Allah azze ve celle yolunda mücahid olarak evinden çıkarsa…’ sonra başparmağını, işaret parmağını ve orta parmağını birleştirerek sözüne şöyle devam etti: “Mücahidler nerede? Bundan sonra ölürse onun ecri Allahu Teâlâ’ya aittir. Veya bir hayvan sokar ve ölürse ecri Allahu Teâlâ’ya aittir. Veya kendi eceli ile ölürse ecri Allah azze ve celle’ye aittir.” Bu hadiste de Muhammed b. İshak bulunmaktadır. Ancak geçen ayetler hadisleri desteklemekte ve herhangi bir zıtlık teşkil etmemektedir.

.

Buhari de (rahimehullah) bunu böyle anlamış ve Sahih’inde bunun için bir bab açmıştır. Şöyle der: “Allah yolunda iken düşüp ölen kimsenin onlardan olacağına ve Allahu Teâlâ’nın “Allah’a ve Resulü’ne hicret etmek üzere evinden çıkan, sonra kendisine ölüm gelen kişinin ecri şüphesiz Allah’a düşmüştür.” buyruğu ile ilgili bab.” “Düşmüştür” yani gerekli olmuştur.

.

İbn Hacer şöyle der: (Onlardan olacağı) yani mücahidlerden olacağıdır. (Sonra kendisine ölüm gelen) öldürülme veya hayvanından düşme ve diğerlerinden daha geneldir.

.

Böylece ayet yorum ile uyum içerisindedir. Taberi’nin, Said b. Cübeyr, Suddi ve diğerleri yoluyla rivayet ettiğine göre ayet, Mekke’de ikamet eden Müslüman bir adam hakkında nazil olmuştur.

.

Allahu Teâlâ’nın “Allah’ın arzı geniş değimliydi, oralara hicret etselerdi?” ayetini duyunca, hasta olduğu halde ailesine: ‘Beni Medine tarafına çıkartın’ der. Onu dediği yere çıkarırlar ve yolda ölür.

.

Bunun üze-rine bu ayet nazil olur. Sahih olan görüşe göre bu kişinin adı Damre’dir. Bunu Sahabe kitabında açıklamıştım. (Düşmüştür yani gerekli olmuştur) yani sevabı Allah üzerine gerekli olmuştur.” İbn Hacer’in sözleri burada son bulur. Cihada giden yolun sevabı budur.

.

Öyleyse cihadın kendisinin sevabı nasıl olur! Allahu Teâlâ’nın, cihada giden yolun sevabını bu derece güvende kılmasının nedeni, cihada giden yolun iki nedenden ötürü meşakkatli olduğunu bilmesindendir.

.

Birincisi: Ailesinden ve mallarından ayrılmasından sonra ve kendisini meşakkatlere alıştırmadan önce mücahidin karşılaşacağı ilk zorluktur.

.

İkincisi ise: Düşmanın Müslümanların cihad yolunu kesmesi,  tedbirlerini ve silahlarını almalarından sonra mücahidleri öldürmesinden daha kolay olmasıdır. Himmetleri bilemek ve nefisleri doldurmak için Allahu Teâlâ cihad yoluna bu büyük ecri vermiş ve yine şüphe sızmayacak bir şekilde mücahidin ecrini garanti altına almıştır.

.

Buhari ve Müslim’de Ebu Hureyre’den rivayet olunan bir hadiste Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Allah, kendi yolunda çıkan kimseye kefil olmuştur; “Onu ancak benim yolumda cihad, bana imanı ve resullerimi tasdiki çıkarmıştır. Onu cennete sokacağıma ya da çıkmış olduğu meskenine, elde etmiş olduğu ecir veya ganimetle geri döndüreceğime ben kefilim…” Allah Subhanehu ve Teâlâ tarafından, kendi yolunda çıkan kimseye bu şekilde tekitli bir ifade ile kefil olunması, açık bir şekilde cihada çıkmanın nefislere meşakkatli olduğuna ve tehlikelerle kuşatıldığına delalet etmektedir.

.

Bu nedenle Allahu Teâlâ, bu büyük ecir ile bu zorlukları kolaylaştırmış ve hafifletmiştir.

.

Bunun üzerine ey Allah’ın kulu, eğer gerçekten kendi nefsine cihaddan bahsedenlerden isen, bundan yalnızca bahsetmekle kalmamalısın. Bu, çıkmaya veya başarı ihtimali olan bir yeltenişe gücün yettiği sürece cihada çıkmanı terk etmende Allah katında bir özür olmayacaktır. Yol ara ve cihad yolunda yürü. Cihada ulaşanlar harikulade kimseler değillerdi. Yalnızca yol aradılar ve Allah’ta onlara kolaylaştırdı. Gözleri ve kulakları onlardan alıkoyup cihad sahalarına geçmelerine vesileler oluşturdu.

.

Cihada giden yollar ne kadarda çoktur.

İşte Afganistan, etrafındaki ülkeler, Pakistan, İran, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Çin’dir. Yine Çeçenistan’ın etrafındaki sınırları, Gürcistan, Dağıstan, İnguşya ve Rusya oluşturmaktadır. Filistin’in etrafında Mısır, Ürdün, Lübnan ve Suriye bulunmaktadır. Keşmir’in etrafında Pakistan ve Hindistan bulunmaktadır.Endonozya’nın dört bir tarafını denizler kuşatmaktadır. Eritre’nin etrafında Sudan, Etiyopya ve Kızıl Deniz bulunmaktadır. Filipinler’e ve diğer cihad sahalarına bak. Her birine birçok yollar bulunmaktadır ve cihada istekli bir kişinin tüm bu yollar arasında hiçbir yol bulamaması imkânsızdır.

.

Düşünceni zorla, Allahu Teâlâ’nın izni ile ulaşacaksın. Ayrıca bizim ümmetimiz, sayısı milyara varan bir ümmettir. Eğer Müslümanların bir milyonu cihad sahasına geçmeye yeltense, bunlar arasında en az yüz bin mücahid ulaşacaktır. Bunlarla da Allahu Teâlâ’nın izniyle cihad sahalarındaki ihtiyaç karşılanır. Fakat ümmetin tümü cihaddan yüz çevirip yolun kapalı olmasını bahane etmiştir.

.

Allah Subhanehu ve Teâlâ özürlerimizi kesmiş ve yolda iken ölenin veya öldürülenin ecrini şehidlik olarak belirlemiştir. Ancak bizler, bunu ertelemek ve geride kalmak için başka özürler aramaya devam etmekteyiz.

.

Allah’tan bizleri hakkında şöyle buyurduğu kimselerden kılmamasını diliyoruz: “Eğer onlar çıkmak isteselerdi elbet bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların (mücahidlerle birlikte savaşa) çıkmalarını çirkin gördü de kendilerini alıkoydu ve (onlara) ‘Oturanlarla beraber oturun’ denildi.(Tevbe: 46) Yine Ondan, bizleri haklarında şöyle buyurduğu kimselerden kılmamasını diliyoruz: “Eğer yakın bir menfaat, orta yollu bir yolculuk olsaydı, elbette arkandan gelirlerdi. Fakat bu kadar uzun bir mesafeyi kat etmek onlara ağır geldi. “Gücümüz yetseydi her halde bizde sizinle beraber cihada çıkardık” diye Allah’a yemin edeceklerdir. Kendilerini helake sürüklüyorlar. Onların muhakkak yalancı olduklarını Allah biliyor.”(Tevbe: 42)

.

Fakat ey Allah yolundaki kardeşim, Allah’a güven. Eğer cihada giden yolda Allah’a karşı sadık olursan kuşkusuz Allah’ta seni tasdik edecektir. Ayrıca seni ulaştıracağına da kefil olmuştur. O şöyle buyuruyor: “Bizim uğrumuzda cihad edenlere, şüphesiz yollarımızı gösteririz.”

.

Salât ve selam, Allah’ın resulüne, ailesine ve tüm ashabı üzerine olsun.

.

Yûsuf el-Iyeyrî

İslam Dünyası Dergisi 6. Sayısı

 • ugr

  herşey çok güzelde ben facebookta bir grup kurdum çeçenistan mücahitleri diye iki gün geçmedi aldılar beni sorguladılar kim oldukları meçhul bilmiyorum sonra bende durdum ama imkan verin cihad edim.

 • ducame

  irana geçmesi çok kolay ama zabol herat ve farah sınırını illegal çekmesi baya bi zor.ama müslümanların bir ulaştırıcıya veya götürene ihtiyacı olmadan geçebilirler.

 • Tugba

  Hayat okadar kisaki dunyalikla ugrasmaya degmiyor. Yarina bile cikacagim belli degilken ugrasmak icimden gelmiyor.. Bir kapi acilsa hak yoluna dusman kursunu degmeden bana donmesem hic bir tarafa.. tek yolum Allah yolu olsa.. bu ugurda dusman canimi alsada bu dunyadan oylece sessizce gecip gitsem..

 • http://facebook salman acıkgöz

  allah hepınızden
  razı olsun

 • http://www.facebook.com/lklklik cihad

  evet arkadaşlar işte şimdi cihad zamanı suriyedeki muslüman kardeşlerimiz veci bir şekilde katlediliyorlar BEN MÜSLÜMANIM diyenler buna seyirci kalamaz ben yeni duydum bir cok genç arkadaşımız süriye sınırına geçmiş bulunuyor esada karşı savaşmak için türkiyeden ve birçok yabancı ülkelerden suriye ye intikal etmiş bulunmaktadırlar Arkadaşlar benim pek fazla bilgim yok nasıl gidilir ne yapılır bilmiyorum ama şununda farkındayım gençlerin kendi kafasına göre hareket ederse hiç bişey yapamadan……………………………… ama devlet büyüklerinin hiç bir onlem alamamasından bizleri kahrediyor sonocta bizim dinimiz Peygamberimiz,kıtabımız aynıdır bütün Müslümanlar kardeştir şimdi ülkelerimiz ayrıdır diye yardım edemiyoruz bahanelerini bize bir gereksim olarak sunmayın benim niyetim kimseyi teşfik etmek değil şu çaresizliğimi paylaşmak iştedim ama ben şuna inanıyorumki bu savaş sadece Suriyelilerin değil bitün Müslümanların savaşı bu hakaret bu zülüm sadece suriye Müslümanlarına değil bütün muslümanlara yapılmış bir hakarettir

 • http://cihatmeydanı yusuf gülbudak

  çeçenistan neresi olursa olsun içim yanıyor şahadet şerbetinden içmek istiyorum ALLAH İZİN VERİR NASİP EDERSE ŞEHİT OLMAK İSTİYORUM

 • HAMZA

  esselamüaleyküm Allah’tan bizleri hakkında şöyle buyurduğu kimselerden kılmamasını diliyoruz: “Eğer onlar çıkmak isteselerdi elbet bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların (mücahidlerle birlikte savaşa) çıkmalarını çirkin gördü de kendilerini alıkoydu ve (onlara) ‘Oturanlarla beraber oturun’ denildi.”(Tevbe: 46) Yine Ondan, bizleri haklarında şöyle buyurduğu kimselerden kılmamasını diliyoruz: “Eğer yakın bir menfaat, orta yollu bir yolculuk olsaydı, elbette arkandan gelirlerdi. Fakat bu kadar uzun bir mesafeyi kat etmek onlara ağır geldi. “Gücümüz yetseydi her halde bizde sizinle beraber cihada çıkardık” diye Allah’a yemin edeceklerdir. Kendilerini helake sürüklüyorlar. Onların muhakkak yalancı olduklarını Allah biliyor.”(Tevbe: 42)
  cihada çıkma konusunda yardım inşaallah

 • ali beyan

  Resulullah Efendimiz (sav) hayatında şehadeti hiç arzulamayan bizden değildir buyuruyor.

 • Atak Pazar

  Müslümanlar Öldürülürken benm sessiz kalmam zoruma gidiyor tek istediğim Allah yolunda Müslüman Kardeşlerimle omuz omuza cihad edmek.

 • DA

  Cihad’a Yanımda 1Suriyeli Ve Yalnız Olmak Üzere Yarın Allah İzin Verirse Gideceğim Hakkınızı Helal Edin Müslüman Kardeşlerim..

 • Cihad Seven Çocuk

  Helal olsun abim ! Dualarımız seninle .

 • mucahit

  Allah yolunda cihat dunyanin yasantisindan daha kolay va daha hayirlidir rabbim butun mucahitlarin ve kardeslerimin mertebesini yukseltip cennetinde mumin kardeslerimizle beraber olmamizi isterim kafir calisirken biz muslumanlar miskin miskin oturuyoruz kardeslerim allah dinine simsiki sarilin ahreti dunya icin satmayin dynyayi ahret icin satun ki allah af edici ve cok merhametlidir allah yolunda calisin dunyaliiha dusmeyin

 • özcan

  Selamün aleyküm kardeşim.Bugün iktidardaki takiyyeci grubun ,kendi yandaşlarına yan çıkarken adaleti zedelemelerini,maiyeti altındaki halkın haklarını hiçe sayarak bizi zulme ugrattışlarını gördükçe,her gün bu kalleş sistemin mezalimleriyle aydınlık gelecegimiz gölgelendikçe,bir mücahid olup dünyanın neresinde olursa olsun son nefesime ve kanımın son damlasına kadar cihad ederek şehadet mertebesine ulaşmayı diliyorum,Abdullah bin Revaha(r.a.)hz’lerinin Mûte seferine çıktığında” Ben de, dünyânın dertlerinden tasa ve üzüntülerinden, hâdiselerinden kurtulmuş, rahata kavuşmuş olurum!” buyurmasındaki hikmetce.Allah(c.c) nasip eder de bir yolunu bulursam aranıza katılacağım,vesselam

 • ATİLLA DİREKTÖR

  kahrolsun israil yaşasın filistin filistin halkı yanlız degildir biz bütün müslümanlar filistinliyiz allahu ekber yaşasın müslümanlar kagrolsun israil diyarbakırdan atilla

 • aşkı şehadet

  bu aralar gitmek…
  -cevap-
  Aradığınızı internette bulamazsınız
  Lütfen dikkat ediniz
  Acizane tavsiye

 • dogan erdogam

  S.a
  Allahın dostları ben onun yolunda malımla ve canımla hicret etmek istiyorum ama imkanlarımız kısıtlı bizlerin yapıcağı ülkemize sığınan kardeşlerimize elimizden ne geliyorsa yapmak gerekiyor…onları dışlamayalım onları sevelim ve bağrımıza basalım.

 • dogan erdogan

  İnşallah hepimiz bu gayret içinde oluruz en önemlisi bize bahşedilen bu dini parçalayanlardan geri alıp Rabbimizin istediği gibi yaşamamızdır.

 • http://bilinmiyor fatih

  hadi

 • ummatike

  VAllahi ey ummeti erkekleri, cihada cikmamak icin hicbir ozrunuz kalmamisir. afghan daglarindaki kardesler yillarca daglarda kalarak imkansizliklar icinde cihad ediyolarsa, bizim hicbir ozrumuz kalmamistir. ebu muhammed el makdisi nin kitabindaki misali gelsin aklimiza. O, kitabinda, sozde nefsi ile cihad edip buyuk cihadi terk edenlerden bahsediyor. ve diyor ki, bu kisinin durumu, evine hirsiz girip yataginda karisinin yanina hirsizin yatmasina ragmen “ben gidip tesbihat yapayim” diyen kisinin durumuna benzer. Evet, bacilarimiza tecavuz ediliyor. Daha ne kadar oturacaksiniz? Ne zaman onurunuzu koruyacaksiniz? Yoksa onlar sizin umrunuzda degil mi? Tagutlardan vazgecip Allaha kulluga kosun, sehadete kosun!!

 • ihvanu mucahidin

  Hepiniz kardesimsiniz . Bende cihada cikacagim fakat babamdan riza alamiyorum gitmen sacmalik kendini gelistir diyor. Boyle bir dusunceye sahip rizasini alip oyle gitmek istiyorum ama nasil? Yardimci olurmusunuz eger islamda hukum varsa rizasiz gidebileceksem cihada yine giderim ins.

 • ihvanu mucahidin

  Ummatike guzel dedin kardesim. İnshallah musluman kardeslerimiz uyanacak birgun ve cihadin anlamina erisecekler.

 • http://google andulkadir

  cihada gitmek istiyorum

 • Ahmed

  Eğer kim ALLAH adına canını yok saymıssa onun yeri cennette hazırdır.

 • Ahmed

  Eminim

 • El-Ahmarr

  Güçsüzün incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez. ( Hadis )

 • http://fecebook engin erdinç

  BİR dakika durmam yolu bilsem bir can var oda sahibiolan RAHMAN VE RAHİM olan ALLAHA gerisi boş bir yol gösten ALLAHIM bir yardımcı bu yolda ölmek yada öldünmek bir onurdun şereftir hü

  küm sahibi olan ALLAHIM mücahidlerimizi n ayaklarını sabit kıl benide mücahid lerden şehidlerden salihlerden eyle amin

 • aişe

  Bence bu konuda hocalarimiza danismalisiniz tabiki de gerektiğinde cihat farzdir ama cihat baska terör başkadır allah korusun yanlış a düşmekten cihat icin ulkemmizin savasa girmesi gerekir ve bu durumda da gerekebilir ama allah korusun daha cok masumun ölmesine sebeb olmaktan allah korusun

 • Cihad DEMİREL
 • cemal

  SELAMÜN ALEYKÜM ŞUAN O KARDEŞLERİMLE BERABER ALLAH YOLUNDA CİHAD ETMEK İSTEYEN LERDEN BİRİ DE BENİM İNŞALLAH RABBİM İSTEYEN HERKESE NASİP EDER ŞUAN H.Z MUHAMMED (s.a.v) ÜMMETİNİN BİR KISMI ZÜLÜM ALTINDA VE ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI. ŞEHADETE VURGUN…YOKMU BU GÜNÜLLERİ SEVİNDİRECEK KARDEŞLER BU GÜZEL YOLA VESİLE OLACAK KİMSE. ..

 • AHMETKAPÇI

  ESSELAMUN ALEYKÜM VE RAHMETULLAHİ VE BEREKATUHU RABBİMİZ TEALA HAZRETLERİNE SONSUZ ŞÜKÜRLER OLSUN EFENDİLER EFENDİSİ HAZRETİ MUHAMMET S.A.V. EFENDİMİZE AL-I ASHABİNE VE TÜM İSLAMIN ÇITASINI YÜKSELTMEYE ÇALISAN KARDEŞLERİMİN ÜSTÜNE SELAM OLSUN SEVGİLİ KARDEŞLERİM RABBİMİZ AZZE VE CELLE HAZRETLERİ BİZLERE BU YOLLARI KOLAY EYLESİN NEFSİ ARZULARIMIZI BIRAKIPTA KOŞMAYI KOŞARKEN BİLE YORULMAMAYI NASİP ETSİN HERGÜN GÖZ YAŞLARIM SEL OLUYOR VALLAHİ ŞİMDİ BİLE GÖZLERİM NEMLİ ŞEHADET ARZUSU BNİ YİYİP BİTİRİYOR YARDIM EDECEK ARKADAŞLARIM KARDEŞLERİM LÜTFEN HAYRA VESİLE OLAN YAPMIŞ GİBİDİR HADİSİ ŞERİFİNİ UNUTMAYALIM LÜTFEN şuan üniversite okuyorum ama şehadet bana daha sevimli geliyor üniversitem vallahi umrumda değil
  ………….@gmail.com irtibata gecilmesini rıca ediyrum selam ve duaile dau edin inşALLAH BÜTÜN MUCAHİTLERİMİZİN VE ŞEHİTLERİMİN RUHUNA EL FATIHA ALE RESULINA SALAVAT

 • İsa coşgun

  Yokmu yardımcı olacak …………..@gmail.com

 • harun

  cihad icin savaşmaya gitmek istiyorumm yardımcı olun

 • aciz

  Bende gitmek istiyorum ulaşın bana

 • hamas

  Selamun aleykum kardeşler işid,nusra,Taliban bunlar neden birbirleriyle savaşıyorlar neden bir fikirde mütakıp kalamıyorlar bunlardan hangisi gerçekten cihad ediyor lütfen aydınlatın beni Allah salihlerle buluşturur işallah

 • Mustafa

  SELAMUN ALEYKUM BEN CIHAD ORDUSUNA KATILIM MUCAHITLERLE SAVASMAK ISTIYORUM.ISLAMI VE TURK’LUGU YAYMAK ICIN CANIMI VERMEYE EBEDIYEN HAZIRIM LUTFEN YARDIMCI OLUN.ALLAH IN BEREKETI UZERINE OLSUN.

 • ugur

  ESSELAMUN ALEYKÜM VE RAHMETULLAHİ VE BEREKATUHU RABBİMİZ TEALA HAZRETLERİNE SONSUZ ŞÜKÜRLER OLSUN EFENDİLER EFENDİSİ HAZRETİ MUHAMMET S.A.V. EFENDİMİZE AL-I ASHABİNE VE TÜM İSLAMIN ÇITASINI YÜKSELTMEYE ÇALISAN KARDEŞLERİMİN ÜSTÜNE SELAM OLSUN SEVGİLİ KARDEŞLERİM RABBİMİZ AZZE VE CELLE HAZRETLERİ BİZLERE BU YOLLARI KOLAY EYLESİN CİHAD KATILIM MUCAHITLERLE SAVAŞMAK İSTİYORUM KATILMAYA DAİMAYA HAZIRIM NASIL ORAYA GELİRİZ CEP 0531********

 • murat

  selamün aleyküm bende çok istiyorum cihad meydanında olmak inşallah nasib olur irtibat xxxxxxxxxxxxxxxx

 • ABDULLAH

  SELAMUN ALEYKUM

 • cafer

  Bende cihad etmek istiyorum zulme karşı müslüman kardeslerimin yaninda olmak istiyorum Allah rızası için ulaşın bana